Calamiteitenverlof

Kortdurend betaald verlof in verband met dringende persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan worden opgenomen in geval van acute nood, b.v. een dreigende overstroming, een plotselinge ziekte van een kind of het overlijden van een familielid en in andere gevallen waarin men geacht wordt persoonlijk regelingen of voorzieningen te treffen.

Het calamiteitenverlof is wettelijk geregeld en elke werknemer heeft in principe recht op een dergelijk verlof, tenzij ten aanzien hiervan in een CAO andere afspraken zijn gemaakt. De werkgever is verplicht een redelijk verzoek om calamiteitenverlof toe te kennen, maar heeft ook het recht om het calamiteitenverlof binnen zekere grenzen als vakantiedagen aan te merken. Wanneer het calamiteitenverlof langer duurt dan een dag, gaat het verlof over in een ander type verlof, m.n. het zorgverlof. Dit is een vorm van onbetaald verlof.