Dyslexie

Het onvermogen om letters te herkennen en tot een conventioneel woordbeeld samen te voegen. Daardoor worden woorden fout gelezen of geschreven. Dyslexie wordt veroorzaakt door een coördinatiestoornis in de hersenen. Dyslectici hebben evenwel een normale intelligentie. Kinderen met dyslexie lopen het risico een taalachterstand en daardoor een onderwijsachterstand op te lopen. Daarom is het van belang dyslexie in een vroeg stadium te onderkennen. Wanneer een kind in groep 4 bij een aantal basisvaardigheden op het gebied van lezen en spellen sterk achterblijft, kan het raadzaam zijn een dyslexietest te laten afnemen.

Deel dit artikel