Privacyverklaring klanten en website bezoekers

(eenmalige transactie)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en website bezoekers door Twise Victory Publishing (hierna te noemen: “Twise”). Twise vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van jouw persoonsgegevens dan ook serieus. Twise heeft daarom onder andere deze privacyverklaring voor klanten en website bezoekers opgesteld. 

Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop Twise jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving, zoals de AVG. Lees deze verklaring goed om te begrijpen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Wij informeren je door deze privacyverklaring toe te voegen aan de (licentie)overeenkomsten die wij met je sluiten (bijvoorbeeld bij het downloaden van een app) en door deze privacyverklaring te plaatsen op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

Wij verwerken geen gezondheidsgegevens. Alle informatie over jouw gezondheid en bevalling worden alleen lokaal opgeslagen op jouw apparaat. Afhankelijk van de antwoorden die jij in de app geeft bepaalt de applicatie door middel van een algoritme welke content voor jou relevant is. Wij krijgen geen toegang tot de informatie die jij in de applicatie zet. Ook niet bij een storing.

Over ons

Twise Victory Publishing B.V., handelend onder de naam Oei, ik Groei! en The Wonder Weeks, gevestigd aan het St. Walburgisplein 45 (6811BZ), te Arnhem (KvK: 58223169) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van je ontvangen.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

1. Voor het creëren van een klantaccount en toegang tot “The Wonder Weeks – Back To You” app

Wat houdt dit doel in?

Als je het Back To You boek hebt gekocht of gekregen, dan krijg je met de unieke code gratis toegang tot The Wonder Weeks – Back To You app, inclusief unieke content. Hiervoor moet je een account aanmaken met je e-mailadres en een wachtwoord. De rechtsgrondslag is de uitvoer van de (licentie) overeenkomst die je met ons sluit door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de applicatie (artikel 6 (1) b AVG).

Als je gebruik maakt van de premium versie van The Wonder Weeks – Back To You app, dan hoef je geen account bij ons aan te maken, maar heb je wel een Apple of Google-account nodig. Wij ontvangen geen (betaal)gegevens over jou van Apple of Google. Wij krijgen ook geen toegang tot jouw account gegevens bij Apple of Google. Wij ontvangen alleen een unieke identifier voor administratieve doeleinden in onze relatie met Apple of Google. 

2. Voor productverbetering van de Oei, ik Groei!, ‘The Wonder Weeks’ en ‘The Wonder Weeks – Back To You’ app

Wat houdt dit doel in?

Zodra je onze app downloadt, installeert en gebruikt, verwerken wij technische / analytische gegevens over het gebruik van de app. De gegevens over het gebruik van onze apps is niet gekoppeld aan een individuele gebruiker. Wij houden op geaggregeerd niveau bij hoe vaak op bepaalde knoppen gedrukt wordt, welke content gelezen wordt en of de content aansluit bij de ontwikkeling en sprong van de baby. Zo kunnen wij bijhouden welke content veel bekeken en gebruikt wordt en kunnen wij onze apps en de content daarin continue verbeteren om beter aan te sluiten bij de wensen van onze gebruikers. 

Alle gegevens die je invult, bijvoorbeeld in het dagboek, of de naam, geboortedatum en het geslacht van jouw baby worden alleen lokaal op uw apparaat opgeslagen. Wij hebben hier nooit toegang toe, ook niet bij een foutmelding of storing en slaan deze gegevens ook niet op. Voor dit doel verwerken wij dus geen persoonsgegevens.

3. Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten

Wat houdt dit doel in?
Voor al jouw vragen, opmerkingen of klachten kan je bij onze klantenservice terecht. Om alle vragen te kunnen beantwoorden hebben wij bepaalde gegevens nodig. Welke gegevens we nodig hebben verschilt per vraag. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte afwikkeling van vragen / opmerkingen en klachten (artikel 6 (1) f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, appversie, iOS/Android versie, toestelversie, taal van de app, locatie land, timezone en eventuele andere gegevens die je tijdens het contact met onze klantenservice met ons deelt. In uitzonderingsgevallen eventueel geboortedatum en jouw bankrekeningnummer (indien we een bedrag terug moeten storten).

4. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. 

Het gaat om de volgende gegevens: 

  • Locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs 
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. 

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring. De wettelijke basis is toestemming, die je geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of als het om functionele cookies gaat ons gerechtvaardigd belang op een goed werkende website (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

5. Voor marketingdoeleinden

Wat houdt dit doel in?

Je kunt je via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt alleen marketingberichten van ons wanneer je ons daar toestemming voor hebt gegeven, daar om hebt gevraagd of je klant van ons hebt bent en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen we ook door middel van onze nieuwsbrief of in de app relevante producten en diensten van onze partners aanbieden. 

Ook kunnen we in onze apps relevante aanbiedingen tonen waar je mogelijk interesse in hebt. Bijvoorbeeld van ons speelgoed dat precies past bij de ontwikkeling van jouw baby of een aanbieding van een van onze partners die je niet wilt missen.

Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de mail zelf door te klikken op ‘unsubscribe’ of door ons te mailen op [email protected] met dit verzoek. De juridische basis is jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) die je geeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of als je onze klant bent, het gerechtvaardigd belang van ons op een effectieve marketingcampagne (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
  • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
  • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
  • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar [email protected]. We reageren altijd binnen een maand op jouw verzoek.

Met wie delen wij gegevens en waar slaan we ze op?

In een aantal gevallen verstrekken wij jouw gegevens aan derde partijen. Bijvoorbeeld verwerkers die ons helpen jouw persoonsgegevens te verwerken. We zullen jouw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen.

Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, mogen je gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de data die buiten de EU verwerkt worden werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen).

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens gebruiken en/of zolang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding.

We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang jouw account actief blijft, tenzij je ons vraagt ​​om gegevens of jouw account te verwijderen via [email protected]. Je kan een deel van jouw persoonsgegevens altijd inzien en / of wijzigen in je eigen account.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

Alleen werknemers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij ook periodiek bij wanneer dit nodig is. 

Onze organisatie is zo ingericht dat wij er alles aan doen om inbreuken op de beveiliging, een zgn. datalek, te voorkomen. Indien er sprake is van een datalek, dan zullen wij handelen volgens het Protocol datalekken.

Contact en klachten

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via [email protected]

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op privacy gerelateerde vragen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Arnhem, Juni 2022