Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN TWISE VICTORY APPS: OEI IK GROEI / THE WONDER WEEKS & BACK TO YOU

Artikel 1 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden 

 • Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de TWISE VICTORY applicaties die door Twise Victory Publishing B.V. (hierna: ‘Twise Victory’) zijn ontwikkeld. Gebruiker kan deze Voorwaarden downloaden via de website www.oeiikgroei.nl of the website www.thewonderweeks.com. Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Twise Victory opvragen bij het adres dat is vermeld in artikel 2 bij de definitie van Twise Victory.
 • Door gebruik te maken van de App, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden. 
 • Als de App gebruik maakt van diensten van een Externe aanbieder, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy en cookiebeleid van de betreffende Externe aanbieder van toepassing. Twise Victory is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden. 

Artikel 2 Definities 

 • App: de mobiele applicatie met de naam OEI IK GROEI/THE WONDER WEEKS en de mobiele applicatie met de naam BACK TO YOU die Twise Victory beschikbaar stelt aan Gebruikers voor gebruik op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google inclusief eventuele updates.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die van de App gebruik maakt. 
 • Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die door registratie wordt aangegaan en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

  4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), niet zijnde Twise Victory, die op verzoek van de Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.
 • Twise Victory: Twise Victory Publishing B.V., gevestigd te (6814 GN) Arnhem, Nederland, aan de  Van Pallandtstraat 63, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58223169.  
 • Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee gebruik wordt gemaakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.
 • Inhoud: alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
 • Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 Gebruiksrecht App 

 • Om gebruik te kunnen maken van de App, moet Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitaal platform. 
 • Twise Victory verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Twise Victory vereist. 
 • Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van de Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor Twise Victory. Ook mag de App niet te gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via de App die overlast veroorzaken voor Twise Victory en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twise Victory. Het is Gebruiker ook niet toegestaan technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 4 Aanmelding en registratie 

 • Om de App te kunnen gebruiken, moet deze worden gedownload. Vervolgens moet Gebruiker zich registreren als Gebruiker van de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App. 
 • Als Gebruiker jonger is dan 18 jaar is voor het gebruik van de App de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Door het gebruik van de App, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.  

Artikel 5 Kosten 

 • Twise Victory brengt voor het gebruik van de App kosten in rekening.   
 • De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App. 

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen 

 • De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet)  verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt. 
 • Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. 
 • De Gebruiker staat er jegens Twise Victory voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Twise Victory dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van Twise Victory en/of derden worden geschaad. 
 • Twise Victory is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar Randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy 

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Twise Victory zich aan de geldende regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Twise Victory omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in de Privacy Policy, de Privacy Policy Mobile Apps en de Cookie Policy.

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

 • De App en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij Twise Victory of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twise Victory is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken. 
 • Als naar het oordeel van Twise Victory aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Twise Victory gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Twise Victory gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.


Artikel 9 Aansprakelijkheid / disclaimer

 • Twise Victory geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan. 
 • Twise Victory garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal zijn en/of te allen tijde en zonder storing zal functioneren. Twise Victory behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden. 
 • Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan Twise Victory niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. Twise Victory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of op andere wijze.
 • Twise Victory is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte Randapparatuur door de Gebruiker. 
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Twise Victory gelden eveneens voor alle door Twise Victory ingeschakelde hulppersonen en derden. 

Artikel 10 Disclaimer

De informatie in de App kan niet gebruikt worden als vervanging voor medische of andere professionele zorg of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. Neem bij (acute) medische vragen, klachten of symptomen contact op met je eigen (huis)arts of andere zorgprofessional.


Artikel 11 Beëindiging van het gebruik / aanpassing functionaliteit

 • Als Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan Gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te de-installeren. 
 • Twise Victory heeft het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en het gebruiksrecht te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van de App, en/of  toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren, zonder opgave van redenen. 
 • Twise Victory is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van de App en/of de tarieven in verband met de App te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van de App). 
 • Twise Victory heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van de App aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren.  

Artikel 12 Apple

 • In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:
 • Apple Inc. (“Apple”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op deze Voorwaarden.
 • Het gebruiksrecht in artikel 3 van deze Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.
 • Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.
 • Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
 • Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
 • Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple Twise Victory.

Artikel 13 Google

 • In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:
 • Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de App Voorwaarden.
 • Het gebruiksrecht in artikel 3 van de Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.
 • Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.
 • Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
 • Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
 • Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Google Twise Victory.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 • Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Voorwaarden of het gebruik van de App worden exclusief voorgelegd aan de rechter te Arnhem, Nederland.

Twise Victory is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 25-10-2023.