Algemene Voorwaarden

Vrijwaring en privacy
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.oeiikgroei.nl, het eMagazine, Mamagazine en Sprongenwekker, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.oeiikgroei.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of eigenaar van het merk Oei, ik groei!. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.oeiikgroei.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.oeiikgroei.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine verkregen is. www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine verkregen informatie. De informatie op www.oeiikgroei.nl en wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Twise Victory B.V., de exploitant van www.oeiikgroei.nl, heeft deze privacy verklaring opgesteld om je inzicht te geven in hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die wij van je vragen als je je aanmeldt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP; voorheen de Registratiekamer), te Den Haag en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van dienstverlening legt Twise Victory B.V. gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen, het Oei, ik groei! eMagazine en Oei, ik groei! aanbiedingen.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Wij willen graag benadrukken dat wij uitsluitend gegevens gebruiken waarvoor u toestemming heeft gegeven!

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door mail te sturen. Stuur Mail

Wijzigen of verwijderen van gegevens
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft verder het recht uw gegevens in te zien en om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het aantal banners, ankeilers en pagina’s die door de bezoekers in een bepaalde tijdseenheid zijn bekeken, en het totaal aantal bezoekers per tijdseenheid. Het doel hiervan is om de inrichting van www.oeiikgroei.nl en onze dienstverlening te optimaliseren.

Links
www.oeiikgroei.nl bevat links naar andere sites niet tot www.oeiikgroei.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken, noch de inhoud van zulke sites.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, neemt u dan gerust contact op met Twise Victory B.V., Oeiikgroei.nl, 6814 GN Arnhem of laat u ons dit per e-mail weten. Stuur mail

© Twise Victory B.V. Copyrights 2017. Alle rechten voorbehouden